Privacyverklaring Moventem BV

Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Wij verwerken jouw gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Wij rapporteren nooit over jou als individu met identificeerbare gegevens, tenzij je ons daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we je aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven. Jouw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en dus niet om je iets te verkopen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Moventem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Fair Data Keurmerk
Moventem is aangesloten bij de Nederlandse MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Met ons Fair Data Keurmerk tonen wij aan dat we op een verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan. Tevens zijn we aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en voldoen we aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. We hebben verschillende maatregelen genomen, waaronder:

Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan jouw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Hierdoor krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De ingestelde termijn dat gegevens van Google Analytics op gebruikersniveau bewaard worden is 14 maanden.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens welke wij van je hebben. Je kunt jouw persoonsgegevens inzien en rectificeren door in te loggen op jouw persoonlijke pagina van het panel. Voor het verwijderen van persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen op de website van het panel. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je recht om de door jou verstrekte gegevens door of te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. De door jouw gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens voor statistische doeleinden kun je gemakkelijk intrekken door je uit te schrijven van het panel.

Contactgegevens
Als Moventem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Moventem BV
Groote Bolwerk 40
7202 AP Zutphen
info@moventem.nl
0575 84 3738

Klachten
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen wij je hierover met ons contact op te nemen via het mailadres info@moventem.nl of via het telefoonnummer 0575 84 3738. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Externe links
De website van het Digitaal Reizigerspanel bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten ons domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers. Moventem is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. Moventem geeft daarnaast geen garantie dat er op deze externe links of bronnen zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Inwerktreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15 januari 2020. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de privacy wetgeving verandert. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen via de website
www.moventem.nl, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Jouw gegevens worden nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt.

Aanvullende informatie
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.